Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Fitnessverkosto Ry ja sen kotipaikka on Tampere. Fitnessverkosto ry:een viitataan näissä säännöissä yhdistyksenä. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa fitnessvalmentajien, -harrastajien sekä -urheilijoiden etua sekä järjestää harjoituskilpailuita ja tapahtumia sekä valmentajille, harrastajille että urheilijoille. Tavoite on kehittää fitnessvalmentajien ammattitaitoa, kehittää fitnessharrastajien sekä -urheilijoiden taitoja ja kilpailukykyä, edistää yhteisöllisyyttä fitnesslajeissa sekä lisätä kuntosaliharjoittelun harrastajien määrää. Tavoite on kasvattaa fitnesslajien tunnettuutta sekä mahdollistaa fitnessharrastus mahdollisimman monelle. Fitnesslajien laaja osaaminen ja harrastuneisuus edistävät terveyttä ja hyvinvointia lisääviä elintapoja. Yhdistys toteuttaa ja edistää aina puhdasta fitnessurheilua sekä tasa-arvoista liikkumista, urheilua ja harrastamista.

Yhdistyksen tapahtumat ovat avoimia yhdistyksen jäsenille sekä tapahtumasta riippuen myös yhdistyksen ulkopuolisille.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
1. periä osallistumismaksuja, jäsenmaksuja sekä muita maksuja toimintaan osallistuvilta tahoilta sekä varsinaisilta jäseniltään ja kannatusjäseniltään.
2. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
3. perustaa rahastoja.
4. hankkia ja välittää voittoa tavoittelematta toimintaan liittyviä välineitä, asusteita, tarvikkeita sekä koulutusmateriaalia.
5. omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita sekä irtainta omaisuutta.
6. toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

3. Jäsenet

Yhdistys on tarkoitettu puhtaan fitnessurheilun valmentajille, urheilijoille sekä harrastajille. Yhdistykseen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jolla on riittävä kokemus puhtaan fitnessurheilun harrastamisesta. Jäseneksi voi hakea toimittamalla hakemus hallitukselle kirjallisesti tai sähköpostitse sekä maksamalla jäsenmaksun. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus omalla harkinnallaan. Jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta hyvässä hengessä. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen äänienemmistöllä. Mikäli jäsen tulee erotetuksi, jäsenmaksua ei palauteta. Yhdistyksen tapahtumiin tai toimintaan osallistuvat eivät automaattisesti ole yhdistyksen jäseniä. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle. 

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Hallituksen hyväksynnällä ja jäsenmaksun maksamalla pääsee varsinaiseksi jäseneksi. Jokainen varsinainen jäsen on äänivaltainen. 

Yhdistys ottaa myös kannatusjäseniä, joilla ei ole äänioikeutta. Kannatusjäseneksi pääsee maksamalla kannatusmaksun.

 

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksesta aina puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, vähintään kaksi yhdessä.

 

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa tilinpäätöksen jälkeen. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös tai vuosilaskelma, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen tai vuosilaskelman vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä päätetään mahdollisista palkkioiden / palkan jakamisesta menneen toimintavuoden osalta.

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin vähintään viisi päivää ennen varsinaista kokousta.

 11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.